Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 17 / 2006
Апстракти

 

 


 

UDC 681.518

ЗНАЧАЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ПОДРШЦИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА СЛОВАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ

Резиме: Један од услова регионалног развоја је поседовање адекватног скупа индикатора, њихово ажурно прикупљање, лако проналажење и коришћење. Овај захтев се постиже пројектовањем и имплементацијом информационог система. Да би се приступило пројектовању таквог система неопходни су предуслови који су у овом раду поменути. Наведена је проблематика регионалног развоја и место и значај информационог система за подршку регионалног развоја. Информациони систем омогућује прикупљање, складиштење и анализу података за регионе и њихове делове, којих једнозначно одређују три димензије (индикатор, територијална јединица и период). Државни органи, инвестори, истраживачи захтевају разноврсне информације од нивоа општине до нивоа целе државе, које им може пружити добро пројектован и имплементиран информациони систем. Unified Modeling Language (UML) је коришћен у овом истраживању. Информациони систем је у фази тестирања. После тестирања и евентуалних модификација, пуна верзија система ће се имплементирати.

Kључне речи: регионални развој, информациони систем, индикатор

 

SIGNIFICANCE OF THE INFORMATION SISTEM FOR SUPPORT OF REGIONAL DEVELOPMENT IN THE SLOVAK REPUBLIC

Abstract: To achieve regional development management, one of requirements is to hold adequate sets of indicators, bring-to-date data collecting, finding of data and using them. This requirement can be obtained by well designed information system. In order to start with design of the information system, necessary conditions had to be fulfilled before. These necessary conditions are mentioned in this paper. There are mentioned also regional development purposes and significance of information system for support of regional development. This platform facilitates data collection, storage, management and analysis of all information on the regions and their parts. These data are unique defined by tree dimensions: the indicator, the territorial unit and then period. Government, investors and research institutes require almost every kind of indicators from municipality to national level that only an appropriately designed and developed information system with a powerful database management can provide. Unified Modeling Language (UML) is used in this research. The resulting system is under testing as a pilot application. After testing and eventually modifying some of the processes, the full version of the information system will be developed.

Key words: regional development, information system, indicator.

 

Мирослав Хуђец, INFOSTAT – Institute of informatics and statistics, Slovakia , Bratislava , Dúbravská 3

hudec@infostat.sk

Области интересовања: Пројектовање информационих система и операциона истраживања.

Ленка Приехраднíковá, INFOSTAT – Institute of informatics and statistics, Slovakia , Bratislava , Dúbravská 3

priehradnikova@infostat.sk

Области интересовања: Пројектовање информационих система и регионални развој


 

UDC 004.056.57

КОМПЈУТЕРСКА ФОРЕНЗИКА: ОДГОВОР НА ИНЦИДЕНТ

Абстракт: У овом раду обрађена је проблематика прикупљања дигиталних доказа помоћу компјутерске форензике као реакције на инцидент. Приказано је неколико техника прикупљања дигитланих доказа њиховог третирања.

Кључне речи: компјутери, форензика, дигитални доказ, компјутерски криминал, повраћај података, логовање, аудитинг, toolkit

 

COMPUTER FORENSICS: INCIENT RESPONSE

Abstract: This paper deals with problems of gathering computer evidences with coputer forensics as incident response. Several tehcniques for collecting and management of digital evidence are reviewed.

Key words: computers, forensics, digital evidence, computer crime, data retrieval, logging, auditing, toolkit

 

Стевановић Борис, дипл. инг.

boris@portal.co.yu

Област интересовања: Компјутерска форензика


 

UDC 371.263:681.518

СИСТЕМ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ЗНАЊА СТУДЕНАТА КАО ПОДРШКА ФЛЕКСИБИЛНОЈ ОБУЦИ

Резиме: Повећањем количине знања коју наставно особље пружа студентима у савременом школству, продужава се и време за тестирање знања студената. Пошто су људски ресурси ограничени, а трошкови евалуације знања студената све већи, потребно је пронаћи алтернативне методе за ефикасну проверу студентског знања. Том приликом се наставно особље среће са додатном тешкоћом, а то је све већи број студената. Да би се наведени проблеми решили, развијен је систем за електронско оцењивање студената за брзу и квалитетну евалуацију знања студената. Овај рад приказује како ефикасно тестирати знање студената уз истовремену уштеду људских ресурса.

Кључне речи: тестирање, евалуација знања, обука, информациони системи, ресурси, управљање

 

STUDENT KNOWLEDGE EVALUATION SYSTEM AS A SUPPORT FOR FLEXIBLE ASSESSMENT

Abstract: Increasing of the amount of knowledge that the teaching staff gives to students, the time for testing of the students' knowledge increases, too. Since the human resources are limited, and the costs of student knowledge evaluation are larger, it is necessary to find the alternative methods for efficient evaluation of students' knowledge. There is another problem that the teacher staff meets: the growing number of students. In order to solve specified problems the software Evaluator Assessment System has been developed for quick and quality evaluation of the students' knowledge. This paper presents one of the method how to test the students knowledge on efficient way, saving the human resources, at the same time.

Key words: Testing, Knowledge Evaluation, Assessment, Information Systems, Resources, Management

 

Соња Раденковић, студент постдипломских студија, ФОН

Области интересовања: Обука у електронском учењу, Архитектура пословних информационих система, Објектно-оријентисани развој софтвера, Интелигентни информациони системи.

 

Мр Саша Д. Лазаревић, асистент Факултета организационих наука у Београду

Области интересовања: софтверско инжењерство, информациони системи, интелигентни системи

 


 

UDC 004.455.1

МЕТОДА ПРОЈЕКТОВАЊА И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ WЕБ СЕРВИСА

Садржај: У раду ће бити презентован модел за планирање и спецификацију wеб сервиса који се базира на коришћењу документације система квалитета. На основу модела спецификације wеб сервиса презентован је оригинално развијени CASE алат за пројектовање и спецификацију wеb сервиса и генерисање WSDL кода.

Кључне речи: Wеb сервиси, Систем кавлитета, CASE, WSDL код

 

METHOD OF DESIGN AND SPECIFICATION OF WEB SERIVCES

Abstract: Model for planning and specification of web services, based on documentation of quality system will be presented in this paper. Based on that model, CASE tool for design and specification of web service and WSDL code generator will be presented.

Key words: Web services, Quality system, CASE, WSDL code

 

Др Миладин Стефановић, доцент, Машински факултет Крагујевац, Сестре Јањић 6, 34000 Крагујевац

miladin@kg.ac.yu

Области интересовaња: Информациони системи, CIМ системи, Управљање развојем.

 

Др Славко Арсовски, редовни професор, Машински факултет Крагујевац, Сестре Јањић 6, 34000 Крагујевац

cqm@kg.ac.yu

Области интересовaња: Производни системи, Менаџмент квалитетом, Менаџмент технологијама и Инжењерска економија.

 

Др Милан Матијевић, доцент, Машински факултет Крагујевац, Сестре Јањић 6, 34000 Крагујевац

mmatijevic@ptt.yu, control@kg.ac.yu

Области интересовaња: Аутоматско управљање: Дигитално управљање, Пројектовање САУ, Рачунарски подржано мерење и управљање.


 

UDC 004.413

ПРИМЕНА ERP СИСТЕМА У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Рeзиме: Сврха овог рада је указивање менаџерима малих и средње-великих предузећа на софтверске пакете (пример: Navision Attain 3.60) за помоћ у планирању. Истовремено, производјачима софтвера се указује на нерешене или недовољно добро решене проблеме подршке планирању.

Кључне речи: Управљање, Планирање, ERP, Navision Attain 3.60

 

ERP SYSTEM APPLICATION IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Abstract: The aim of this paper is to point out softwers (example: Navision Attain 3.60) for plannning support to small and medium-sized enterprises. Сimultaneously, to softwer producers pointing out unsolved or unsufficiently good solved problem considering planning support.

Key words: Management, Planning, ERP, Navision Attain 3.60

 

Др Јасмина Омербеговић-Бијеловић, Факултет организационих наука, Јове Илића 154, 11040 Београд

omeja@fon.bg.ac.yu

Области интересовања: Планирање и припрема производње и пружања услуга, Управљање ресурсима, Управљање МСП, Анализа вредности (В) & Инжењерство В. & Менаџмент В.

Др Даница Лечић-Цветковић, Факултет организационих наука, Јове Илића 154, 11040 Београд

danica@fon.bg.ac.yu

Области интересовања: Менаџмент производње и услуга, Информациони системи производње, Електронско управљање производњом


 

UDC 004.725.5

ДИСТРИБУИРАНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ МАГАЦИНСКОГ ПОСЛОВАЊА БОЖИЋ И СИНОВИ

Апстракт: У овом раду биће описан процес пројектовања и имплементације информационог система магацинског пословања компаније Божић и синови . Посебан акценат ће бити стављан на начин имплементације и организације мрежних ресурса и решавање проблема дистрибуираност уз помоћ технологије Virtual Private Network (VPN) и Wеb Services.

Кључне речи: Дистрибуираност, ЛАН, вишеслојна архитекутра, .NET, Web services, VPN.

 

DISTRIBUTED INFORMATION SYSTEM OF STOREHOUSE BUSINESS BOŽIĆ AND SONS

Content: This paper describes process of projecting and implementation Information system of storehouse business BiS. The special attention will be given to the ways of implementation and organisation of the network resources as well as on the distribution solutions using The Virtual Private Network (VPN) and Web Service.

Key words: UML, distributed, LAN, n-tier architecture, .NET, Web services, VPN

 

спец. Иван Петраш дипл. инг., BIS Gowi Group

ivan.petras@gmail.com

Области интересовања: Развој Windows и Web апликација у .NET- у.


 

UDC 004.4

РАЗОТКРИВАЊЕ МИТОВА О РАЗВОЈУ СОФТВЕРА

Апстракт: Методологија је релативно нова област у рачунарским наукама. Као и неки ранији покушаји у области методологије пројектовања, подлегла је грешци некритичког позајмљивања појмова из других дисциплина. Рад даје преглед савремених метода развоја софтвера и пореди их са искуством акумулираним у области методологије пројектовања.

Кључне речи: методологија развоја софтвера, процес пројектовања, комплексни системи

 

MYTH BUSTING A SOFTWARE DEVELOPMENT

Abstract: Methodology is a relatively new field of activity in the computer science. Like older attempts in the design methodology, it fell in the trap of uncritically borrowing concepts from other disciplines. The paper reviews current software development methods and compares them to the body of knowledge accumulated in the design methodology field.

Key words: software development methodology, design process, complex systems

 

Др Игор Светел дипл. арх., Институт ИМС, Београд

igor.svetel@institutims.co.yu

Области интересовања: Моделовање процеса пројектовања, Комплексни системи, Вештачка интелигенција

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.