» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

InfoM br 37

2

 

UDC 004.738.5:658.89

Vesna Damnjanović, Milan Okanović

MENADŽMENT ODNOSA SA KUPCIMA U PRODAJI: STAVOVI MENADŽERA KOMPANIJA U SRBIJI

Apstrakt: U ovom radu opisana je upotreba CRM softvera koji koriste zaposleni u prodaji u kompanijama u Srbiji. Kvantitativno Istraživanje je realizovano na terenu a instrument ispitivanja bio je upitnik. Rezultati istraživanja ukazuju na primenu različite vrste softvera koje se koriste u prodajnim odeljenjima, faktore koji imaju uticaj na primenu savremene informaciono komunikacione podrške (CRM softvera). Rezultati ukazuju na razlike u primeni instrumenata interne elektronske komunikacije u odnosu na različite hijerajhijske nivoe u prodajnom odeljenju. Rad prikazuje trenutno stanje primene CRM softvera u Srbiji i daje preporuke menadžerima za efektivniju primenu CRM što utiče na poboljšanje rezultata poslovanja.

Ključne reči: CRM, prodaja, interna elektronska komunikacija, menadžeri, Srbija

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN SALES: MANAGERIAL IMPLICATIONS IN SERBIAN COMPANIES

Abstract: In this paper we described the how employees from sales departments in companies in Serbia used CRM software. We implemented quantitative research on the field and used questionnaire as a research instruments. Findings indicated on application of different types of CRM sofware  and using the internal electronic communication tools  to different hierarhy levels in sales department. Paper showed current situation of CRM usage in Serbia and recommended managers more effective of CRM which have influence on improving the business results.

Key words:CRM, sales, internal electronic communication, managers, Serbia

3

4

Vesna Damnjanovic, docent,  FON
Kontakt: damvesna@fon.bg.ac.rs
Istraživački interes: CRM u prodaji, Brendiranje Destinacije, Case Study metoda u visokom obrazovanju, Društvene Mreže

Milan Okanović, asistent, FON
Kontakt: okanovic@fon.bg.ac.rs
Istraživački interes: Društvene mreže, Oglašavanje, Brend Menadžment, CRM u prodaji

 

---------------------------------------------------------------------------

 

UDC 004:519.8

Jasmina Obradović, Slađan Babarogić, Milica Vučković, Siniša Nešković,
Marina Milovanović

MODELOVANJE POSLOVNOG PROCESA MERENJA PROTOKA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA U RAFINERIJAMA KORIŠĆENJEM BPMN

 

Apstrakt: Primarni cilj rada je upoznavanje sa BPMN-om (Business Process Modeling Notation), savremenom notacijom za modelovanje poslovnih procesa, kao i sagledavanje prednosti njene primene na složen poslovni proces merenja protoka nafte i naftnih derivata u rafinerijama koji se vrši na pet lokacija i obuhvata veći broj učesnika. Kompleksan proces koji se proučava i modeluje predstavlja integrisano, precizno i potpuno centralizovano vođenje i nadzor utovara i istovara nafte i naftnih derivata na pristaništu rafinerije uz primenu metroloških uslova i drugih regulativa Republike Srbije koje se odnose na ovu oblast. Suština merenja protoka nafte i naftnih derivata u rafinerijama je da se bazira na periodičnom overavanju propisanih merila, po svetskim normama, zbog čega spada u zakonsku metrologiju i primenjuje se na isti način u praksi u svim svetskim zemljama.Zakonska metrologija odnosi se na merenja u slučajevima kada utiču na transparentnost ekonomskih transakcija, zdravlje i bezbednost. Svrha rada je da se rezultati istraživanja koriste kao priručnik BPMN za modelovanje procesa svim zainteresovanim pojedincima i organizacijama koje se bave modelovanjem i analizom složenih poslovnih procesa.

Ključne reči: Modelovanje poslovnih procesa, BPMN, merenje protoka nafte i naftnih derivata u rafinerijama.

BUSINESS PROCESS MODELING OF TRANSFER METERING SYSTEMS FOR CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS USING BPMN

Abstract: The primary objective of this paper is to introduce the BPMN (Business Process Modeling Notation), the modern notation for modeling business processes, as well as, the advantages of its application to complex business process flow measurement of oil and petroleum products in refineries, which is done at five locations and includes more number of participants. This complex process is studied and modeled in an integrated, accurate and complete centralized management and supervision of loading and unloading petroleum refinery at the port, using of metrological conditions and other acts of Republic of Serbia, which is referring to this area. The essence of measuring the flow of oil and petroleum products in refineries is based on a prescribed periodic certification to be valuable measures, according to international standards, which include the legal metrology and is applying in the same way in practice in countries all around the world. Legal metrology refers to measurement in cases affecting the transparency of economic transactions, health and safety. The purpose of this study was to use research results as a manual for BPMN to model process to all interested individuals and organizations who is interested in modeling and analysis of complex business processes.
Key words: Business Process Modeling, BPMN, Transfer Metering Systems for Crude Oil and Petroleum Products.

 

5

6

7

MSc Jasmina Obradović, Republički zavod za statistiku Srbije, Beograd,
Kontakt: jasmina.obradovic@stat.gov.rs
Oblasti interesovanja: Poslovni informacioni sistemi, projektovanje IS,  upravljanje poslovnim procesima, BPMN, baze podataka.

Mr Slađan Babarogić, asistent, FON
Kontakt: sladjan@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Poslovni informacioni sistemi, projektovanje IS,  upravljanje poslovnim procesima, BPMN, baze podataka.

Dr Milica Vučković, docent, FON, Laboratorija za IS
Kontakt: milica@fon.bg.ac.rs
Oblast interesovanja: projektovanje IS

 

8

9

Dr Siniša Nešković, docent, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, 
Kontakt: sinisa.neskovic@fon.rs
Oblasti interesovanja: Projektovanje informacionih sistema, Savremene softverske arhitekture, Modelovanje poslovnih procesa, Workflow i sistemi za upravljanje dokumentima, Razvoj zasnovan na modelima

Dr Marina Milovanović, Fakultet za preduzetnički biznis, Univerzitet Union, Beograd,
Kontakt: milovanovicmm@gmail.com
Oblasti interesovanja: Multimedijalne tehnologije, Aktuarska matematika, Finansijko-matematička analiza ocene efikasnosti upravljanja investicijama, Baze podataka

_____________________________ 
UDC 004.455.1:004.738.52

Zoran Đurić, Ognjen Joldžić

PREGLED SPECIFIKACIJA I TEHNIKA ZAŠTITE
SERVISNO-ORIJENTISANIH APLIKACIJA

Abstrakt. Sigurnosni aspekti servisno-orijentisanih aplikacija predstavljaju veoma značajan segment projektovanja i razvoja informacionih sistema, te im se iz tog razloga mora pokloniti posebna pažnja u toku cjelokupnog životnog ciklusa aplikacije. U ovom radu dat je detaljan pregled potencijalnih sigurnosnih prijetnji i napada kojima su izloženi web servisi, a koji mogu dovesti do neovlaštenog pristupa zaštićenim dijelovima sistema ili prekida funkcionisanja servisa. Pored toga, u ovom radu dat je i pregled najčešćih napada usmjerenih prema kompletnoj infrastrukturi servisnih i drugih tipova web aplikacija. U radu su detaljno izložene i funkcionalnosti definisane najznačajnijim specifikacijama koje za cilj imaju povećanje nivoa sigurnosti web servisa - WS-Security i WS-SecurityPolicy.
Ključne riječi: servisno-orijentisane aplikacije, web servisi, sigurnost, napadi, WS-Security, WS-SecurityPolicy

AN OVERVIEW OF SECURITY SPECIFICATIONS AND PROTECTION TECHNIQUES FOR SERVICE-ORIENTED APPLICATIONS

Abstract. Maintaining a satisfactory level of security in service-oriented applications is a very important challenge that has to be addressed in every step of the applications’ lifecycle. This paper presents a detailed overview of potential security threats that can be exploited by attackers in order to gain access to restricted segments of the system, or to simply inflict damage to any vital part of the application that would result in service interruption. Some of the attacks presented in this paper are specific to service-oriented applications, while others can be applied to any type of web application regardless of the underlying infrastructure. Finally, this paper presents a very detailed description of two the most important security specifications developed with the purpose of increasing the general level of web service security – WS-Security and WS-SecurityPolicy specifications.
Keywords: servis-oriented applications, web services, security, attacks, WS-Security, WS-SecurityPolicy

10

 

11

 

Doc. dr Zoran Đurić, Elektrotehnički fakultet Banjaluka, RS, BiH
Kontakt: zoran.djuric (at) etfbl.net
Oblasti interesovanja: sigurnost, kriptografija, PKI, platni sistemi i protokoli, formalna verifikacija, objektno-orijentisano programiranje i modelovanje, internet programiranje, XML-bazirana međuoperativnost, Web servisi, penetration testing

Ognjen Joldžić, dipl.ing., Elektrotehnički fakultet Banjaluka, RS, BiH
Kontakt: ognjen.joldzic (at) etfbl.net
Oblasti interesovanja: sigurnost, kriptografija, PKI, objektno-orijentisano programiranje i modelovanje, internet programiranje, XML-bazirana međuoperativnost, Web servisi, računarske mreže

___________________________  

UDC 004.42:519.8

Dragan Ðurić, Vladan Devedžić, Nikola Milikić
INTERNALIZACIJA RAZVOJNIH PARADIGMI

Abstract: Današnje aplikacije zahtevaju kombinovanje i povezivanje jezika, platformi i paradigmi, što doprinosi usložnjavanju samog problema. U ovom radu opisan je pristup pozajmljivanja potrebne paradigme i njene internalizacije u željeno okruženje za razvoj kao integralnog dela koji obogaćuje korišćeno okruženje. Za internalizaciju paradigme ontološkog modela u okviru našeg programskog okruženja koji je zasnovan na Java ekosistemu, primenjeno je metaprogramiranje čime je internalizacija izvedena na jednostavniji način pogodan malim timovima. Ugrađeni meta domenski specifičan jezik, pod nazivom Magic Potion, implementiran je u Clojure programskom jeziku i predstavlja mešavinu ontološke, funkcionalne, objektno-orijentisane i konkurentne paradigme. [1] 

Ključne reči: programske paradigme, ontološki jezici, meta-programiranje, domenski specifični jezici, programski jezici, domensko inženjerstvo, tehnike programiranja
INTERNALIZING DEVELOPMENT PARADIGMS
Abstract : Today’s applications require mixing and matching languages, platforms and paradigms, which increases the complexity of the solution. The paper describes a lighter approach of borrowing a desired paradigm and internalizing it into a preferred development environment as an integral part that enriches the environment used. We have applied metaprogramming to internalize the ontology modeling paradigm into our programming environment based on the Java ecosystem in a lightweight manner suitable for small teams. An embedded meta domain-specific language, called Magic Potion, is implemented in Cojure and blends ontology, functional, object-oriented and concurrent paradigms.

Keywords: programming paradigms, multiparadigm languages, ontology languages, metaprogramming, domain-specific languages, programming languages, domain engineering, programming techniques

12

13

14

Dr Dragan Ðurić,  docent na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija.
Kontakt: dragan@dragandjuric.com.
Oblasti interesovanja: softversko inženjerstvo i inteligentni sistemi.

Dr Vladan Devedžić, redovni profesor na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Kontakt: devedzic@fon.rs.
Oblasti interesovanja: softversko inženjerstvo, inteligentni sistemi, primena tehnika veštačke inteligencije u obrazovanju i medicini.

Nikola Milikić, student master studija na Smeru za softversko inženjerstvo na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Kontakt: nikola.milikic@gmail.com
Istraživački interesi: softversko inženjerstvo i Semantički Web.

__________________________  
UDC 37.018.43:004.738.5:006

Sonja D. Radenković, Srboljub Milosavljević

primenA standarda u razvoju sistema ZA EVALUACIJU elektronskog učenja

 

Apstrakt: Mnoge tradicionalne metode obuke kao što su klasični testovi, ispiti i ankete uglavnom su neupotrebljive u realizovanju elektronskog učenja jer troše vreme, a i nisu u mogućnosti da dijagnosticiraju različiti nivo znanja.  Sa druge strane pojavile su se nove metode obuke (obuka performansi, portfolio obuka, samo-obuka i peer obuka)  koje su ugrađene u proces obrazovanja i zahtevaju visok nivo uključivanja studenta u obuci. IMS Question & Test Interoperability standard (IMS QTI) predstavlja dobru startnu tačku za modelovanje i projektovanje savremenog sistema za evaluaciju elektronskog učenja, koji se još nazivaju u sistemi obuke. Ovaj rad prikazuje osnovne koncepte IMS QTI standarda, kao i način za projektovanje sistema obuke koji je zasnovan na IMS QTI standardu, a pritom zadovoljava kriterijume koje propisuju novi tipovi obuke.

 Ključne reči: elektronsko učenje, obuka, IMS QTI standard

APPLYING THE STANDARDS IN THE DEVELOPMENT OF SYSTEM
FOR EVALUATION OF E-LEARNING

Abstract: Many traditional methods of assessment by classical tests, examinations and questionnaires are mainly useless in e-Learning evaluation settings, because they are time-consuming and limited in their ability to diagnose different levels of expertise. On the other hand, there are new types of assessment (performance assessment, portfolio assessment, self-assessment and peer assessment) that are embedded in educational process and require high level of student involvement in assessment. IMS Question & Test Interoperability Standard (IMS QTI) provides a good starting point for modeling and designing modern assessment systems. This paper presents basic concepts of IMS QTI Standard, as well as the way for designing assessment system that is based on IMS QTI Standard, satisfying the reqirements that new types of assessment dictate.
Keywords: e-learning, assessment, IMS QTI standard

15

16

Mr Sonja D. Radenković, Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću
Kontakt: sonjafon@gmail.com
Oblasti interesovanja: elektronsko učenje

Srboljub Milosavljević, Tehnička škola „Nikola Tesla“ Leposavić
Kontakt: srboljub.milosavljevic@yahoo.com
Oblasti interesovanja: elektronsko učenje

 

_______________________ 

UDC 027.7:!37.018.43:004.738.5"

Nikola Milivojević, Nikola Stamatović, Nemanja Stojanović, Milan Krstin

 

PRISTUPAČNA EDUKATIVNA PLATFORMA
ZASNOVANA NA PROŠIRENOJ REALNOSTI

 

Apstrakt: Obrazovne institucije u najvećem broju slučajeva pristupaju učenju studenata na veoma starim principima, pa se čitav proces predavanja u vidu lekcija, zapisivanja beleški, saznavanja činjenica čitanjem knjiga i polaganje ispita bazira na konceptu starom više vekova. U ovom radu predstavljen je razvoj račuinarskog sistema za edukaciju koji na inovativnan način spaja tehnologiju proširne realnosti (augmented reality - AR) i interfejs zasnovan na multi-touch tehnologiji, čime se pospešuje proces učenja, istraživanja i kolaboracije. Sistem se sastoji iz tri osnovna segmenta: naočara za AR povezanih sa klijentskim računarom, čija je uloga da vidno polje korisnika obogate prezentacijom 3D objekata; ekran osetljiv na dodir, odnosno više simultanih dodita (multi-touch) sa interfejsom razvijenim na .NET platformi, čime se postiže jednostavna i intuitivna manipulacija objektima; implementacija baze podataka i serverskih komponenti u oblaku preko Microsoft Windows Azure platforme čime se dostupnost aplikacije i podataka podiže na najviši mogući nivo.

Ključne reči: Elektrosko učenje, proširena realnsot, multi-touch interfejs, 3D objekti.

LOW-COST AUGMENTED REALITY SYSTEM FOR LEARNING

Abstract: Educational institutions are frustratingly outmoded in terms of teaching students, and the entire process of giving lectures, taking notes, reading facts from books, and taking final exams is a throwback to institutions of learning dating back to centuries ago. In this paper we present a system that blends multi-touch and augmented reality, dedicated to improve the quality of education, research and communication. System consists of three segments: augmented reality glasses connected to client computers, which interpret the screen to create adequate 3D objects for the student to see;  multi-touch table with backend developed via .NET technologies, which provides an intuitive "touch" interface for the users, allowing easy manipulation of shown objects; and a remote cloud system, maintained on Windows Azure platform, that provides both the knowledge base and the application, available worldwide.

Keywords: eLearning, augmenter reality, multi-touch interface, 3D objects.

17

18

Doc dr Nikola Milivojević, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, Beograd ,
Kontakt: nikola.milivojevic@gmail.com,
Oblasti interesovanja: interakcija čovek-računar, modeliranje i simulacija, optimizacija, razvoj informacionih sistema i hidroinformatika.

Nikola Stamatović, Agencija za web portale - iVar, Beograd,
Kontakt: stamatmail@gmail.com
Oblasti interesovanja: kompjuterske nauke, veštačka inteligencija, psihologija.

19

20

Nemanja Stojanović, Informatika AD,
Kontakt: fingerprint211b@gmail.com,
Oblasti interesovanja: kompjuterske nauke, sistemsko programiranje, razvoj igara.

Milan Krstin, Fakultet informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan, Beograd,
Kontakt: krstinm@gmail.com,
Oblasti interesovanja: interakcija čovek-računar, razvoj veb aplikacija, informacioni sistemi.

 

_____________________________ 

 

UDC 004.9.001.57:519.673
Милан Мркаљ
ПРИМЕНА АГРЕГИРАНИХ МЕРА СЛИЧНОСТИ
У ЕВАЛУАЦИЈИ САЈТОВА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ

Резиме: Предмет овог рада је дефинисање појма квалитета сајтова за електронско учење, значаја његове евалуације и повећање способности добре, непристрасне и свеобухватне евалуације преко математичког моделовања мере сличности. Моделовање мере сличности је засновано на новој парадигми која проистиче из теоријских концепата интерполативне Булове алгебре (IBA), која унапређује концепт закључивања на основу случаја (ЗОС) и користи интерполативну Булову алгебру (IBA) и логичку агрегацију (ЛА) као операторе агрегације мере сличности у сврху секундарне (релативне) евалуације квалитета сајтова за електронско учење. Секундарна евалуација се врши на основу степена сличности са неким од сајтова "прототипова" који су рангирани у примарној (апсолутној) евалуацији од стране експерата. Приказана је компаративна анализа различитих реализација моделовања мере сличности (логичке агрегације, Еуклидске норме и вештачких неуронских мрежа).
Кључне речи: моделовање мере сличности, "фази" логика, вишекритеријумско одлучивање, закључивање на основу случаја (ЗОС), интерполативна Булова алгебра (IBA), логичка агрегација (ЛА), вештачке неуронске мреже (ВНМ), компаративна анализа.
APPLICATION OF AGGREGATED SIMILARITY MEASURES
IN EVALUATION OF E-LEARNING WEB SITES
Abstract: Main goals of this paper are to define the concept of quality of sites for e-learning and importance of its evaluation, and to increase the ability of good, objective, and comprehensive evaluation through mathematical modeling of similarity measures. Similarity measure modeling is based on a new paradigm that stems from the theoretical concepts of Interpolative Boolean Algebra (IBA), which advances the concept of Case-Based Reasoning (CBR) and uses Interpolative Boolean Algebra (IBA) and Logical Aggregation (LA) as aggregation operators of similarity measures, in order to enable secondary (relative) quality evaluation of e-learning websites. Secondary evaluation is done on the basis of the degree of similarity with some of the "prototype" sites that are ranked (ordered) by experts in the primary (absolute) evaluation. The comparative analysis is shown for different types of realization of similarity measures modeling (Logical Aggregation, Euclidean norm, and Artificial Neural Networks).
Keywords: modeling of similarity measures, fuzzy logic, multi-criteria decision making, Case-Based Reasoning (CBR), Interpolative Boolean Algebra (IBA), Logical Aggregation (LA), Artificial Neural Network (ANN), comparative analysis

 

21

 

Милан Мркаљ, студент докторских студија, Факултет организационих наука, Београд
Контакт: е-mail mrki2000@mail.bg
Области интересовања: Менаџмент, операциона исттраживања, теорија одлучивања, вишекритеријумска оптимизација, математичко моделовање

.


 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.